Wij geven het kasteel weer aanzien

Info

Onder grote publieke belangstelling opende wethouder Backbier  open monumentendag 2015 in Albrandswaard.

De handeling was het onthullen van de maquette van het kasteel.

De presentatie van onze plannen over de voorgenomen realisatie van een landmark om Kasteel Valckesteyn weer… Lees verder

Dhr. Jaap Ypey 1916-1986, archeoloog, werkte samen met prof Reinaud en was in de jaren 60 van de vorige eeuw betrokken bij de opgravingen van Kasteel Valckesteyn.

Aan de hand hiervan maakte hij twee maquette’s waarvan er een op het gemeentehuis van Poortugaal staat.

[Not a valid template]

Dhr kwam door een noodlottig ongeval om het leven.

In memoriam Jacob Ypey (14.6.1916-1 .2.1986)

Tijdens een vakantie in Oostenrijk is de auteur van de voorgaande bijdrage het slachtoffer van een lawine geworden. Het bericht van zijn overlijden bereikte ons op het moment dat dit artikel voor de druk gereed gemaakt werd. De redactie heeft mij verzocht aan de nu postuum versche-nen tekst enkele regels ter nagedachtenis van de schrijver toe te voegen, een verzoek waaraan ik gaarne voldoe.

Jaap Ypey heeft een groot deel van zijn leven in Amersfoort bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek gewerkt. Toen deze dienst op 1 januari 1947 werd opgericht, behoorde hij tot de eersten die daaraan verbonden werden. Hij is de ROB tot aan zijn pensionering op l juli 1981 trouw
gebleven. Gedurende deze lange tijd is hij als restaurator en onderzoeker werkzaam geweest. Op het gebied van de restauratie van archeologische voorwerpen heeft hij een pioniersrol vervuld. Hij was het die het vak van archeologisch restaurator in ons land al doende ontwikkelde. Door hem heeft het inhoud en aanzien gekregen. Bij de ROB bouwde hij een technologisch laboratorium op dat al spoedig een van de bijzonderheden van de dienst werd. Onder zijn leiding zijn in dit laboratorium in de loop der jaren talloze voorwerpen van zeer uiteenlopende aard en van verschillend materiaal geconserveerd. Hij is steeds zelf aan het restauratiewerk blijven deelnemen, waarbij hij zich speciaal op de restauratie van metalen voorwerpen is gaan toeleggen. In deze specialisatie verwierf hij uitzonderlijke kunde en vaardigheid. Zijn grote kennis en ervaring stonden steeds ter beschikking van zijn collega’s binnen en buiten de dienst. Lees verder

 

Logo Valckesteyn

UITNODIGING

 

Het bestuur en leden van de Stichting Landmark Kasteel Valckesteyn nodigen u van harte uit voor de eerste presentatie van onze ideeën om kasteel Valckesteyn weer zichtbaar te maken op zijn oorspronkelijke, historische locatie in Poortugaal.… Lees verder

Dhr. Kees den Otter  vertelt over de geschiedenis van de kerk en het kasteel.

Dhr. Kees den Otter vertelt over de geschiedenis van de kerk en het kasteel.

Dhr. Kees den Otter vertelt de geschiedenis van de Kerk en het  Kasteel in relatie met de heren van Putten.


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.