Wij geven het kasteel weer aanzien

Johan

Dhr. Jaap Ypey 1916-1986, archeoloog, werkte samen met prof Reinaud en was in de jaren 60 van de vorige eeuw betrokken bij de opgravingen van Kasteel Valckesteyn.

Aan de hand hiervan maakte hij twee maquette’s waarvan er een op het gemeentehuis van Poortugaal staat.

Dhr kwam door een noodlottig ongeval om het leven.

In memoriam Jacob Ypey (14.6.1916-1 .2.1986)

Tijdens een vakantie in Oostenrijk is de auteur van de voorgaande bijdrage het slachtoffer van een lawine geworden. Het bericht van zijn overlijden bereikte ons op het moment dat dit artikel voor de druk gereed gemaakt werd. De redactie heeft mij verzocht aan de nu postuum versche-nen tekst enkele regels ter nagedachtenis van de schrijver toe te voegen, een verzoek waaraan ik gaarne voldoe.

Jaap Ypey heeft een groot deel van zijn leven in Amersfoort bij de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek gewerkt. Toen deze dienst op 1 januari 1947 werd opgericht, behoorde hij tot de eersten die daaraan verbonden werden. Hij is de ROB tot aan zijn pensionering op l juli 1981 trouw
gebleven. Gedurende deze lange tijd is hij als restaurator en onderzoeker werkzaam geweest. Op het gebied van de restauratie van archeologische voorwerpen heeft hij een pioniersrol vervuld. Hij was het die het vak van archeologisch restaurator in ons land al doende ontwikkelde. Door hem heeft het inhoud en aanzien gekregen. Bij de ROB bouwde hij een technologisch laboratorium op dat al spoedig een van de bijzonderheden van de dienst werd. Onder zijn leiding zijn in dit laboratorium in de loop der jaren talloze voorwerpen van zeer uiteenlopende aard en van verschillend materiaal geconserveerd. Hij is steeds zelf aan het restauratiewerk blijven deelnemen, waarbij hij zich speciaal op de restauratie van metalen voorwerpen is gaan toeleggen. In deze specialisatie verwierf hij uitzonderlijke kunde en vaardigheid. Zijn grote kennis en ervaring stonden steeds ter beschikking van zijn collega’s binnen en buiten de dienst. Lees verder

Op 13 en 14 september zijn de open monumentendagen 2014. Zaterdag is in de kerk van Poortugaal en zondag is op de locatie van het kasteel  onze nieuwe maquette te bewonderen!

zie ook oud over nieuw

Oude en nieuwe kaart locatie Valckesteyn

Hier stond tot… Lees verder

Gisteren is onder een klein groepje belangstellenden de start gemaakt voor de reconstructie van Kasteel Valckesteyn, men wil de contouren van  muren en de opbouw van de torens  weer zichtbaar maken. Na jaren van onderhandelen is toestemming… Lees verder

Na positieve gesprekken bij BOOR hebben wij op de laatste ledenvergadering onze plannen gemaakt voor het komende jaar.

Wij gaan aan de slag voor deze  reconstructie.Plan 2014

Boor overleg

Overleg BOOR

Met dank aan BOOR (Rotterdam) en TGV (Leiden)


Copyright © 2013. Landmark Kasteel Valkesteyn All Rights Reserved.